Hotărâri Consilu Local

Hotararea nr. 1 din 07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiuni de dezvoltare.

Hotararea nr. 2 din 14.01.2021 privind aprobarea modificirilor tehnice si financiare aferente investitiei ,,MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, LOC NAPRADEA, JUD SALAJ”.

Hotararea nr. 3 din 14.01.2021 pentru completarea Listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Napradea.

Hotararea nr. 4 din 14.01.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anului 2020 al comunei  pe anul 2021 pentru unele cheltuieli de capital.

Hotararea nr. 5 din 28.01.2021  privind aprobarea Planului de actiune sau lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.

Hotararea nr. 6 din 28.01.2021 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care persoanele condamnate, precum si contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre o instanta de judecata.

Hotararea nr. 7 din 28.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce apar(in domeniului public si privat al Comunei Napradea.

Hotararea nr. 8 din 28.01.2021 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului aflat in domeniul public al Comunei Napradea.

Hotararea nr. 9 din 28.01.2021 privind cuprinderea in domeniul privat al comunei a unor suprafete de teren situate in fostele curti ale CAP.

Hotararea nr. 10 din 28.01.2021 privind alegerea  presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2021.

Hotararea nr. 11 din 26.02.2021 privind inregistrarea Primariei Comunei Napradea in sistemul Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP)

Hotararea nr. 12 din 26.02.2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie pentru proiectul cu titlul“ MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, LOC. NAPRADEA, JUD. SALAJ“.

Hotararea nr. 13 din 26.02.2021 privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare aferente investitiei “MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOC. SOMES GURUSLAU, JUD. SALAJ“.

Hotararea nr. 14 din 26.02.2021 privind aprobarea valorii de investitie si aprobarea scrisorii de garantare pentru proiectul “ INFIINTARE CASA DE CEREMONII FUNERARE IN LOC. CHEUD, COM. NAPRADEA, JUD. SALAJ“.

Hotararea nr. 15 din data de 26.02.2021 pentru aprobarea Regulamentul privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pentru cladirile, terenurile ‎neingrijite si terenurile agricole nelucrate.

Hotararea nr. 16 din data 26.02.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anului 2020 al Comunei Napradea pe anul 2021 pentru unele cheltuieli de capital.

Hotararea nr. 17 din 26.02.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul Comunei Napradea, judetul Salaj.

Hotararea nr. 18 din 30.03.2021 privind gospodarirea localitatilor rurale

Hotararea nr. 19 din 30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primaruluicomunei Napradea

Hotararea nr. 20 din 30.03.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Napradea in Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Napradea

Hotararea nr. 21 din 30.03.2021 privind constituirea Grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare

Hotararea nr. 22 din 30.03.2021 privind modificarea art. 1 si art. 5 din H.C.L. nr. 8 din 28.01.2021

Hotararea nr. 23 din 30.03.2021 privind aderarea Comunei Napradea la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Salaj

Hotararea nr. 24 din 30.03.2021 privind modificarea si complectarea Listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Napradea

Hotararea nr. 25 din 30.03.2021 pentru modificarea si completarea Listei Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Napradea

Hotararea nr. 26 din 22.04.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anului 2020 al comunei Napradea pe anul 2021 pentru unele cheltuieli de capital.

Hotararea nr. 27 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului initial pe anul 2021 al Primariei Comunei Napradea

Hotararea nr. 28 din 22.04.2021 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2021 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

Hotararea nr. 29 din 22.04.2021 privind aprobarea neasumarii rasponsabilitatii de catre UAT comuna napradea a organizarii si derularii procedurilor de atribuire

Hotararea nr. 30 din 22.04.2021 privind mandatarea primarului Comunei Napradea in A.G.A. ADI ECODES 

Hotararea nr. 31 din 22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza Comunei Napradea

Hotararea nr. 32 din 22.04.2021 privind aprobarea implementarii proiectului de investitie Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in Comuna Napradea, judetul Salaj

Hotararea nr. 33 din 22.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Infiintare casa de ceremenii funerare in loc. Somes-Guruslau, Com. Napradea

Hotararea nr. 34 din 22.04.2021 privind aprobarea indicatorilor pt obiectivul de investitie Modernizare strazi in comuna Napradea, satele Napradea si Cheud, judetul Salaj

Hotararea nr. 35 din 22.04.2021Hotararea nr. 33 din 22.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Infiintare casa de ceremenii funerare in loc. Somes-Guruslau, Com. Napradea

Hotararea nr. 36 din 25.05.2021 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale, respectiv actualizarea amenzilor

Hotararea nr. 37 din 25.05.2021 privind modificarea art. 1 din Hotararea nr. 9 din 28.01.2021

Hotararea nr. 38 din 25.05.2021 privind aprobarea Programului anual propriu privind acordarea de finantari nerambursabile, pentru unitatile de cult

Hotararea nr. 39 din 29.06.2021 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2021 al comunei Napradea

Hotararea nr. 40 din 05.07.2021 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2021 al Primariei Comunei Napradea

Hotararea nr. 41 din 05.07.2021 privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2021

Hotararea nr. 42 din 29.07.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborarea intre Comuna Napradea si Compania de Apa S.A

Hotararea nr. 43 din 29.07.2021 privind aprobarea valorii de inv si aprobarae scrisorii de garantare pt proiectul Infiintare Casa Ceremenii Funerare, loc. Somes-Guruslau

Hotararea nr. 44 din 29.07.2021 privind numirea dirigintelui de santier pt obiectivul Infiintare Casa de Ceremonii Funerare, loc. Somes-Guruslau, com. Napradea

Hotararea nr. 45 din 29.07.2021 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul Infiintare Casa de Ceremonii Funerare, in loc. Cheud, Comuna Napradea

Hotararea nr. 46 din 29.07.2021 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2021 al Comunei Napradea

Hotararea nr. 47 din 29.07.2021 privind dezmembrarea imobilului Teren de Sport inscris in CF 51494 Napradea

Hotararea nr. 48 din 29.07.2021 privind modificarea Anexei 4 de la Hotararea Consiliului Local nr. 14 din 25 august 1999, sectiunea Bunuri

Hotararea nr. 49 din 29.07.2021 privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui Drum Forestier in suprafata de 2200 mp inscris in Cartea Funciara nr.  51510 Napradea

Hotararea nr. 50 din 29.07.2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire cu 12 luni a durate de implementare a proiectului Diversificarea serviciilor sociale in cadrul Comunei Napradea

Hotararea nr. 51 din 29.07.2021 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 400 mp

Hotararea nr. 52 din 29.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august, septembrie si octombrie